Search
Title/Keywords Journal Subject  
Author Article Type
Search Result
36 articles matched your search query.

Author: Jiawen Zhou, Hongtao Xue and Peng Tong
Accepted Data :2020-11-11;   Published Data :2020-11-23
Part A, 9(1), 1-10, 2020
Doi:10.14270/IJCE2020.A00228.10
Author: Zhiqiang Liao and Baozhu Jia
Accepted Data :2021-04-25;   Published Data :2021-05-01
Part A, 10(1), 10-20, 2021
Doi:10.14270/IJCE2021.A00234.11
Author: Meng Xiong ,Jiahuan Tan,Bing Yuan, Jiefei Gu, Lei Su and Ke Li
Accepted Data :2018-12-22;   Published Data :2018-12-27
Part A, 9(1), 40-51, 2018
Doi:10.14270/IJCE2018.A00201.12
Author: Libin Duan, Chuang Wu, Zhanpeng Du, Hongtao Xue, Yousong Chen, Guomin Shen
Accepted Data :2019-10-20;   Published Data :2019-11-01
Part A, 8(1), 43-51, 2019
Doi:10.14270/IJCE2019.A00209.9
Author: Shi Li, Kotaro Taki, Ke Li, HongTao Xue, Peng Chen, Liuyang Song, and Huaqing Wang
Accepted Data :2017-11-20;   Published Data :2017-11-25
Part A, 6(1), 24-31, 2017
Doi:10.14270/IJCE2017.A00199.8
Author: Hongtao Xue, Qingqing Guo, Zhongxing Li and Peng Chen
Accepted Data :2017-02-12;   Published Data :2017-05-03
Part A, 6(1), 17-23, 2017
Doi:10.14270/IJCE2017.A00186.7
Author: Hongwei Luo, Mengyang Wang, Liuyang Song and Huaqing Wang
Accepted Data :2018-10-16;   Published Data :2018-10-21
Part A, 7(1), 1-10, 2018
Doi:10.14270/IJCE2018.A00195.10
Author: Bowen Shen, Liuyang Song, Tianqing Li, Xuebin Chen, Huaqing Wang
Accepted Data :2018-10-25;   Published Data :2018-10-28
Part A, 7(1), 11-19, 2018
Doi:10.14270/IJCE2018.A00196.9
Author: Yingjie Bian, Bangyue Ren, Liuyang Song, Huaqing Wang, Tianqing Li, Xuebin Chen
Accepted Data :2018-10-25;   Published Data :2018-11-02
Part A, 7(1), 20-28, 2018
Doi:10.14270/IJCE2018.A00197.9
Author: Hong Jiang, Peng Tong
Accepted Data :2019-04-16;   Published Data :2019-05-04
Part A, 8(1), 17-24, 2019
Doi:10.14270/IJCE2019.A00207.8
Author: Zhongxing Li, Xia Qin
Accepted Data :2019-04-17;   Published Data :2019-05-05
Part A, 8(1), 25-32, 2019
Doi:10.14270/IJCE2019.A00208.8
Author: Daolian Wang , Wei Tang , Chuanjun Liao
Accepted Data :2015-03-31;   Published Data :2015-04-05
Part A, 4(1), 8-16, 2015
Doi:10.14270/IJCE2015.4.1.a8
Author: Wei Shen , Liangting Wu , Xue Zhang and Hongfang Yuan
Accepted Data :2015-03-20;   Published Data :2015-03-31
Part A, 4(1), 1-7, 2015
Doi:10.14270/IJCE2015.4.1.a1
Author: Liuyang Song, Bowen Shen, Wei Zheng, Peng Chen, Ke Li, Huaqing Wang
Accepted Data :2016-11-14;   Published Data :2016-11-20
Part A, 5(1), 11-19, 2016
Doi:10.14270/IJCE2016.A00198.9
Author: Hiromitsu Ohta, Keiji Sasada, Shintaro Shiota and Satoru Ezoe
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 21-31
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a21
Author: Ziqiang Sun, Changzheng Chen
Accepted Data :2013-2-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 142-148
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a142
Author: Hailiang Sun, Yanyang Zi, Zhengjia He, Nianhong Wan, Han Liu
Accepted Data :2013-08-12;   Published Data :2014-01-06
Part A, 3(1), 1-10
Doi:14270/IJCE2014.3.1.a1
Author: Yoshifumi Mori , Takehisa Aoki , Katsuhide Fujita , and Takashi Saito .
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 45-51
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a45
Author: Jian Chang , Lidong He, Wei Hao, Mei Liu and Zhenkun Zhang
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 39-44
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a39
Author: Hao Sun, Ke Li, Peng Chen
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 28-38
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a28
Copyright ? 2011 ijce. All rights reserved