Current
All Part   Part A   Part B   Part C                   First Prev 1 of 3 Next Last

Author: Ke Li, Hao Sun, Peng Chen and Huaqing Wang
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 1-10
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a1
Author: Binqiang Chen, Zhousuo Zhang, Jie Zhang, Chuang Sun and Zhengjia He
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 11-19
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a11
Author: Xiaoli Xu, Zhanglei Jiang, Bin Ren and Tao Chen
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 20-27
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a20
Author: Hao Sun, Ke Li, Peng Chen
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 28-38
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a28
Author: Jian Chang , Lidong He, Wei Hao, Mei Liu and Zhenkun Zhang
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 39-44
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a39
Author: Yoshifumi Mori , Takehisa Aoki , Katsuhide Fujita , and Takashi Saito .
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 45-51
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a45
Author: Rui Zhao, Ruqiang Yan and Yaolei Li
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part B, 2(1), 52-60
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.b52
Author: Jia Pan, Huaqing Wang, JianfengYang, Wenbin Liu and Peng Chen
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part B, 2(1), 61-66
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.b61
Author: Weidong Shi, Chuan Wang, Qiaorui Si, Jing Xu and Desheng Zhang
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part C, 2(1), 67-77
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.c67
Author: Jing Qian and Jiada Mo
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part C, 2(1), 78-85
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.c78
Author: Lixin Lu, Jun Wang, Hao Sun
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part C, 2(1), 86-95
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.c86
Author: Rodrigo Pechon, Ho Jinyama, Nobutaka Ito
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part C, 2(1), 96-105
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.c96
Author: Wenrong Xiao, Yanyang Zi, Baojia Chen and Zhengjia He
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 106-116, 2013
Doi:14270/IJCE2013.2.2.a106
Author: Xinpeng Zhang, Niaoqing Hu and Lei Hu
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 117-124, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a117
Author: Shuilong He, Yanyang Zi , Zhengjia He , Zigang Cai and Wangpeng He
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 125-134, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a125
Author: Hongfang Yuan, Fangming Li, Xi Cao, Huaqing Wang, Jianfeng Yang and Wenbin Liu
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 135-141, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a135
Author: Ziqiang Sun, Changzheng Chen
Accepted Data :2013-2-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 142-148
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a142
Author: Hongtao Xue, Huaqing Wang and Peng Chen
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part B, 2(2), 149-160, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.b149
Author: Hongkun Li, Shuai Zhou and Zhenggang Guo
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part B, 2(2), 161-171, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.b161
Author: Chunhui Qi, Jianping Hu, Jun Ma, Jianbing Zhang and Xuejun Yang
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part C, 2(2), 172-179, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.c172
Copyright ? 2011 ijce. All rights reserved