Current
All Part   Part A   Part B   Part C                   First Prev 1 of 1 Next Last

Author: Hailiang Sun, Yanyang Zi, Zhengjia He, Nianhong Wan, Han Liu
Accepted Data :2013-08-12;   Published Data :2014-01-06
Part A, 3(1), 1-10
Doi:14270/IJCE2014.3.1.a1
Author: Ke Zhang, Huoqing Zhou, Yukui Zhang, Lixin Gao
Accepted Data :2013-08-12;   Published Data :2014-01-06
Part B, 3(1), 11-15
Doi:10.14270/IJCE2014.3.1.b11
Author: Qing Guo, Shengyun Liu, Masaru Noda and Juan Chen
Accepted Data :2013-08-12;   Published Data :2014-01-06
Part B, 3(1), 16-24
Doi:10.14270/IJCE2014.3.1.b16
Author: Xianwei Wang , Guanghui Luo , Huaqing Wang , Sheng Bai and Yuxin He
Accepted Data :2013-10-08;   Published Data :2014-01-06
Part B, 3(1), 25-31
Doi:10.14270/IJCE2014.3.1.b25
Author: Jiuhong Jiang, JinZhi Zhou
Accepted Data :2013-08-12;   Published Data :2014-01-06
Part C, 3(1), 32-37
Doi:10.14270/IJCE2014.3.1.c32
Author: Feng Wang, Hongwu Chen, Can Wang, Shuai Zhang, Ting Gao
Accepted Data :2013-08-12;   Published Data :2014-01-06
Part C, 3(1), 38-42
Doi:10.14270/IJCE2014.3.1.c38
Author: Hiromitsu Ohta, Masahiko Kawabata, Hidemi Emura and Makoto Nakamura
Accepted Data :2014-4-25;   Published Data :2014-04-30
Part A, 3(2), 43-49
Doi:10.14270/IJCE2014.3.2.a43
Author: Hongfang Yuan, Shuang Xing and Huaqing Wang
Accepted Data :2014-8-1;   Published Data :2014-08-25
Part A, 3(2), 50-56
Doi:10.14270/IJCE2014.3.2.a50
Author: Qiang Wang, Yi Cao, Guilan Chen and Ke Li
Accepted Data :2014-8-1;   Published Data :2014-08-25
Part B, 3(2), 57-64
Doi:10.14270/IJCE2014.3.2.b57
Author: Takeshi Uranaka, Hongtao Xue, Liuyang Song, Huaqing Wang and Peng Chen
Accepted Data :2014-8-1;   Published Data :2014-08-25
Part B, 3(2), 65-75
Doi:10.14270/IJCE2014.3.2.b65
Author: Guilan Chen, Qiang Wang, Yi Cao and Ke Li
Accepted Data :2014-8-1;   Published Data :2014-08-25
Part B, 3(2), 76-82
Doi:10.14270/IJCE2014.3.2.b76
Copyright ? 2011 ijce. All rights reserved