Current
All Part   Part A   Part B   Part C                   First Prev 1 of 1 Next Last

Author: Ruqiang Yan and Robert X. Gao
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 14-20
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a14
Author: Hiromitsu Ohta, Keiji Sasada, Shintaro Shiota and Satoru Ezoe
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 21-31
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a21
Author: Bing Li , Hongrui Cao , Zhengjia He
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 32-37
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a32
Author: Wei Hao, Lidong He , Wanfu Han and Jian Chang
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 38-43
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a38
Author: Hongfang Yuan , Changdui Zhu, Xi Cao , Huaqing Wang , Wenbin Liu and Jianfeng Yang
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 44-50
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a44
Author: Bo Ma , Kun Feng 1 and Yujie Xi
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part B, 1(1), 51-59
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.b51
Author: Shouqi Yuan , Lingdi Tang , Erhui Liu and Yue Tang
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part B, 1(1), 60-66
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.b60
Author: Zhongyong Pan , Taotao Wu, Junjie Li and Yanjun Li
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part C, 1(1), 67-73
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.c67
Author: Xiudong Shi , Weiwei Zhao, Wanchun Fan
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part C, 1(1), 74-79
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.c74
Author: Zhanhua Dong , Lixin Lu , Zhigang Liu Yali Tang and Jun Wang
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part C, 1(1), 80-86
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.c80
Copyright ? 2011 ijce. All rights reserved